^Powrót na górę
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Deklaracja dostępności

Publiczne Przedszkole nr 1 w Goczałkowicach - Zdroju zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowywanie do strony internetowej  adres naszej strony.

Data publikacji strony internetowej: 2014-02-10

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-09

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 • umieszczone w serwisie filmy nie mają dołączonych napisów dla osób głuchych.
 • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-09-17. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądanie zapewnienia dostępności można składać pod adresem e -mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   lub telefonicznie pod numerem  
32 210 72 67. Osobą do kontaktu jest Dyrektor Przedszkola.

Informacje na temat procedury:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia
z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dane teleadresowe Przedszkola

Publiczne Przedszkole nr 1

43-230 Goczałkowice - Zdrój

województwo śląskie

telefon 32 210 72 67

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dostępność architektoniczna

 1. Przedszkole znajduje się w budynku wolnostojącym
 2.  Drzwi wejściowe otwierane są na elektromagnes.
 3. W korytarzach nie ma wydzielonych stref kontroli
 4. W  budynku nie ma pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych itp.
 5. Bezpośrednio przy budynku znajduje się parking  z wydzielonym miejscem dla osoby niepełnosprawnej
 6. Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym.
 7. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Aplikacje mobilne

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.

WRZESIEŃ w grupie IV

Drodzy Rodzice,

Przedstawiamy krótką charakterystykę aktywności dzieci w grupie „Biedronek”
w miesiącu wrześniu. Głównym założeniem naszej pracy było stworzenie takich warunków, aby zdobyć zaufanie naszych przedszkolaków. Starałyśmy się tak organizować naszą pracę i relacje z dziećmi, by mogły one czuć się w nowym miejscu, jakim jest przedszkole, jak najbezpieczniej. Realizowałyśmy wówczas program własny Adaptacja w przedszkolu ”Będę Przedszkolakiem”. Jest to program stworzony z myślą o nowych przedszkolakach, opracowałyśmy go, aby w jak najlepszy sposób pomóc dziecku w zaadaptowaniu się w nowym środowisku.

Miniony miesiąc upłynął nam na realizacji takich treści jak:

- Poznawanie przedszkola i siebie nawzajem, integrowanie się z grupą rówieśniczą.

- Poznawanie zasad bezpiecznej zabawy w przedszkolu oraz  na placu zabaw, a także podstawowych zasad ruchu drogowego. Spacery po okolicy.

- Szanowanie wspólnych zabawek i odkładanie ich na wyznaczone miejsce.

- Opanowanie umiejętności mycia i wycierania rąk (poznanie poszczególnych etapów tych czynności i dokładne ich wykonywanie).

- Słuchanie i rozumienie poleceń, wyrabianie orientacji w otoczeniu.

- Nawiązywanie serdecznego, bliskiego kontaktu z nauczycielkami i nabywanie umiejętności wyrażania słowami własnych potrzeb, myśli i odczuć.

- Zdobywanie doświadczeń sprzyjających kształtowaniu świadomości schematu własnego ciała, nazywanie poszczególnych części ciała.

-Nauka piosenek oraz udział w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

                                                                Pani Agnieszka i pani Monika

WRZESIEŃ W GRUPIE  III PSZCZÓŁEK

 

Kończy się pierwszy miesiąc naszych spotkań i zabaw
w przedszkolu – wrzesień.

Mając na uwadze długo przerwę związaną z pandemią, wydawało nam się, że dzieci napotkają na wiele trudności i na ograniczenia z tym związane. Jednak okazało się, że dzieci są bardzo samodzielne i chętnie podejmują aktywności proponowane przez nas. Są  zorganizowane na zajęciach oraz chłonne wiedzy, którą przedstawimy. Jako wychowawczynie z grupy „Pszczółek” starałyśmy się wspomóc dzieci w ich ciągłym jeszcze procesie adaptacji i sprawić by czuły się one w przedszkolu miło i bezpiecznie.

Za nami pierwsze świętowanie „Dnia Przedszkolaka”, podczas którego były zabawy, tańce, medale
i niespodzianki. Wspólnie z dziećmi ustaliliśmy nasz grupowy „Kodeks przedszkolaka”, w którym uwzględniliśmy bardzo istotne sprawy związane

z higieną i dbaniem o nasze wspólne zdrowie oraz bezpieczeństwo. Poznawaliśmy i utrwalaliśmy  przepisy ruchu drogowego, poznaliśmy funkcje instytucji niosących pomoc: policja.
W ostatnim tygodniu zaś dokładniej przyjrzeliśmy się tematowi owoców i warzyw – rozmawialiśmy o ich bardzo ważnej roli w życiu człowieka, o tym jak jedzenie warzyw i owoców wpływa na nasze zdrowie. Na zajęciach wykonywaliśmy prace plastyczne związane
z omawianymi tematami, dość dużo ćwiczeń grafomotorycznych i zabaw matematycznych. Na co dzień towarzyszyły nam różne zabawy ruchowe, zabawy integracyjne ze śpiewem, zabawy paluszkowe i kołowe.  Mając na uwadze, że dzieci bardzo lubią zabawy z wykorzystaniem chusty animacyjnej, nierzadko po nią sięgaliśmy. A gdy tylko pogoda dopisała  chodziliśmy na krótkie spacery po okolic
y oraz korzystaliśmy z naszego placu zabaw, w którym bardzo lubimy spędzać czas. Pszczółki w miesiącu wrześniu świętowały również „Dzień Kropki” oraz „Dzień Chłopaka”.

Wrzesień upłynął nam wszystkim bardzo pracowicie ale
i niezwykle przyjemnie.

Pozdrawiamy ciepło w te jesienne dni:
Pani Ewelina i Pani Agnieszka :)

Szanowni Rodzice

Przed nami kolejny rok szkolny, jakże inny niż dotychczas. Zróbmy razem wszystko, co tylko jest możliwe by był on dla naszych dzieci rokiem pełnym atrakcyjnej i wesołej zabawy, zdobywania wiedzy, nowych umiejętności i kompetencji, a przede wszystkim nawiązywania dobrych relacji społecznych. Wiemy, jak ważne jest to, byśmy mogli jako placówka jak najdłużej pracować stacjonarnie. Będzie to możliwe,  gdy nie będzie u nas ogniska epidemii wirusa Covid. Chcemy również, by dzieci czuły się bezpiecznie. Dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o to, byście nie posyłali do przedszkola dzieci chorych lub z objawami chorobowymi. Zadbajmy Wszyscy o nasze wspólne bezpieczeństwo.
Uprzejmie również prosimy o zgłaszanie sytuacji, gdy Was
za rodzina będzie na kwarantannie.

Życzymy zdrowia

Dyrektor, kadra pedagogiczna

i personel Publicznego Przedszkola nr 1

w Goczałkowicach-Zdroju

Informujemy Rodziców

Dziecko nie może przynosić z sobą do przedszkola zabawek, pluszaków, własnych napojów i innych przedmiotów jak również zabierać
z przedszkola przedmiotów lub zabawek.

 SZANOWNI RODZICE

W związku z rozpoczynającym się nowym rokiem szkolnym 2020/2021 prosimy
o obowiązkowe zapoznanie się z procedurą:

WYCIĄG Z PROCEDURY ORGANIZACJI OPIEKI W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU  NR 1 W GOCZAŁKOWICACH – ZDROJU
W CZASIE PANDEMII COVID-19

PRZYPROWADZANIE I ODBIÓR DZIECKA :

 1. Dzieci można przyprowadzać w godzinach od 6.30 do 8.00.
  Przyprowadzanie dzieci we  wskazanym czasie jest bardzo istotne, w związku
  z różnymi godzinami wydawania dzieciom posiłków:

 Śniadanie

 • w grupie IV;   śniadanie o godz. 8.30
 • w grupie III;   śniadanie o godz. 8.45
 • w grupie II;   śniadanie o godz. 9.00
 • w grupie I ;  śniadanie o godz. 9.15

Od godziny 8:15 rodzice nie mogą przebywać na terenie placówki.

 Obiad

 •   w grupie IV;  obiad o godz. 11.30
 •   w grupie III;  obiad o godz. 11.45
 •   w grupie II;  obiad o godz. 12.00
 •  w grupie I ;  obiad o godz. 12.15

12.45  Zakończenie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego

2. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola mają obowiązek zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 m.

W szatni przedszkola w związku z powyższym przebywać może maksymalnie 10 rodziców. Pozostali rodzice oczekują wówczas na zewnątrz przedszkola.

3. Podczas wejścia  rodzica/opiekuna  do przedszkola, rodzic/opiekun zobowiązany jest posiadać rękawiczki ochronne oraz maseczkę zakrywające usta i nos
i bezwzględnie dezynfekować ręce przy wejściu do przedszkola.

4. Przed wejściem do sali, dziecko samodzielnie udaje się do łazienki gdzie dokładnie myje ręce -  rodzic oczekuje na dziecko w tym czasie w szatni. Następnie rodzic w progu sali przekazuje dziecko nauczycielowi.

Dziecko przyprowadza 1 rodzic/opiekun prawny i w miarę szybko opuszcza przedszkole.

6. W czasie przyprowadzania i odbierania dziecka nauczyciele nie będą udzielać rodzicom żadnych informacji. Sposób konsultacji z nauczycielem ustalony zostanie na spotkaniu organizacyjnym w poszczególnych grupach.

7. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną lub inną infekcję chorobową.

8. Dzieci przyprowadzane są do przedszkola i odbierane przez osoby zdrowe.

9. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola !

10. Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby rodzice/opiekunowie powiadomieni przez nauczyciela zobowiązani są do pilnego odebrania dziecka z przedszkola.

 

ZMIANY DO PROCEDURY ORGANIZACJI OPIEKI W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU  NR 1 W GOCZAKOWICACH – ZDROJU
W CZASIE PANDEMII COVID-19 - 
dokument pdf

Wyciąg z procedury - dokument pdf

 • Zachęcamy również do zapoznania się z najnowszymi

Wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – IV aktualizacja - KLIK

SZANOWNI PAŃSTWO

W dniu 27 sierpnia 2020 r. na godzinę 17:00 zapraszamy na spotkanie informacyjno- organizacyjne Rodziców,
których dzieci 1 września po raz pierwszy przyjdą do przedszkola.

Prosimy bardzo o przybycie na spotkanie
w maseczkach i jednorazowych rękawiczkach. Zapewniamy Rodziców, że spotkanie odbędzie się z zachowaniem wszystkich zasad, które zapewnią Państwu bezpieczeństwo.


Pozostałych Rodziców (dzieci starszych) proszę o systematyczne śledzenie naszej strony internetowej, na której zamieścimy informację o podejmowanych rozwiązaniach i procedurach aby Państwa dzieci bezpiecznie mogły
uczęszczać do przedszkola.


Rodziców, którzy ze względu na aktualny stan epidemiologiczny zdecydują się pozostawić na razie swoje dziecko w domu i posłać dziecko w terminie późniejszym niż 1 września prosimy o zgłoszenie tego faktu telefonicznie.

Z poważaniem
Ewa Chojkowska

Cała Polska Czyta Dzieciom o zwierzętach - KLIK

 

Szanowni Państwo

Publikujemy pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Tychach w sprawie otwarcia placówek dla dzieci i młodzieży.

Ewa Chojkowska

plik pdf: Wytyczne GIS

plik pdf: Wytyczne MZ i GIS

Praca zdalna dzieci z grupy KOTKÓW - zapraszamy do zobaczenia zdjęć

 

KLIK

klik ✔: Komunikat Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój

 

Zapraszamy do zobaczenia galerii prac naszych starszaków pracujących
w ramach zdalnego nauczania.

 
Oto jak Nasze Kochane Sowy pracują
w domu.
Świetna robota starszaki!!!

PRZYJEMNE   Z   POŻYTECZNYM  - ZAMIAST   TRADYCYJNEJ  BAJECZKI dla dzieci w wieku przedszkolnym i młodszych
ale nie tylko...

Nauka języka angielskiego w domu i to za darmo...
Czy to możliwe? TAK

Co może zrobić rodzic, który nie zna zbyt dobrze języka angielskiego, a chciałby, aby jego dziecko miało kontakt z językiem angielskim w domu..najlepiej za darmo.

Dwie najbardziej skuteczne metody to:

 • oglądanie bajek w języku angielskim
 • słuchanie piosenek po angielsku np. na Youtube.

Zachęcam do lektury  krótkiego artykułu - PDF

Proponuję na początek:

Drodzy Rodzice umieszczamy poniżej następujący link
gdzie znajdą Państwo propozycje zabaw, ćwiczeń  z dziećmi młodszymi
według podanej tematyki tygodniowej.

 

 

KLIK

 Drodzy Rodzice na FACEBOOK'u pojawił się nowy funpage naszego Przedszkola :)

Zachęcamy do jego obserwowania:

klik:   https://www.facebook.com/Publiczne-Przedszkole-nr-1-w-Gocza%C5%82kowicach-Zdroju-107588954210001/

Akcja #ZostańwDomu z dzieckiem w praktyce

W internecie, a szczególnie na blogach
o rodzicielstwie znajdziecie mnóstwo inspirujących pomysłów, jak urozmaicić czas swoim dzieciom. Zachęcamy do szukania w sieci inspiracji, my natomiast zebraliśmy dla Was najważniejsze pomysły.

Co można robić z dzieckiem w domu?

 • Grać w planszówki, karty, warcaby, szachy, chińczyk, monopoly, dobble.. itp.
 • Czytać książki, bajki, komiksy.
 • Oglądać pasma dla dzieci w telewizji lub filmy dokumentalne na różnych telewizyjnych i internetowych platformach.
 • Uczyć się – proponujemy Waszym dzieciom różne zadania, ćwiczenia, gry edukacyjne które znajdziecie np. na blogach internetowych, platformach np. w formie ćwiczeń do wydrukowania albo ćwiczeń do wykonania online.
 • Może czas na nowe hobby? Majsterkowanie, robienie na drutach czy gra na instrumencie może przypadnie najmłodszym do gustu.

Jeśli chcecie zapewnić Waszym dzieciom porcję świeżego powietrza, pójdźcie do lasu. Spacerujcie, ale tam, gdzie nie ma ludzi!

Podsuwamy też kilka sprawdzonych przez nas ciekawych stron z propozycjami zajęć i zabaw z dzieckiem. Będziemy tutaj również umieszczać ciekawe zadania
i ćwiczenia z możliwością wydrukowania i wykonania ich przez dzieci w domu Prosimy zaglądać i śledzić naszą stronę. Poniżej kilka przydatnych miejsc w sieci:

https://mama-kubusia.pl

https://mojedziecikreatywnie.pl

https://mamysprawy.pl

https://dzieciakiwdomu.pl

https://www.domowemontessori.pl

https://www.miniminiplus.pl

https://kiddoland.pl

http://pisupisu.pl/przedszkole

https://miastodzieci.pl/gry

https://www.domowyprzedszkolak.pl

https://www.bazgroszyt.pl

https://www.matzoo.pl/zerowka

https://www.digipuzzle.net/education/kindergarten/index.htm

Wiosna, wiosna, wiosna ach to Ty..

W sobotę 21.03 pierwszy dzień wiosny!!! zachęcamy do rodzinnych spacerów
w poszukiwaniu zwiastunów wiosny. Czego szukać? Zobaczcie z dzieckiem filmiki
i w drogę.

"Nauka w plecaku" - W poszukiwaniu zwiastunów wiosny:

https://www.youtube.com/watch?v=1hMBunlTUSM

"ABC zabawa" - prezentuje Wiosna w Polsce:

https://www.youtube.com/watch?v=Wjo_Q1OYTmY

Małe dzieci uwielbiają  bawić się  różnego rodzaju masami plastycznymi. Jak szybko i tanio je wykonać?

CIASTOLINA DOMOWEJ ROBOTY
Składniki:

 • ok. 2 szklanki mąki
 • ok. 1 szklanka soli
 • ok. 1,5 szklanki gorącej wody
 • ok. 2 duże łyżki oleju (dla plastyczności)
 • ok. 1 łyżeczka kwasku cytrynowego (dla konserwacji)
 • ok. 1 łyżeczka proszku do pieczenia (dla zatrzymania wilgoci i uzyskania puszystości)
 • aromat do pieczenia, żeby ładnie pachniała (dodaliśmy odrobinę waniliowego)

W naczyniu z gorącą wodą stojącym na kuchence rozpuścić dokładnie sól. Kiedy całkiem się rozpuści, ściągnąć z kuchenki i dodać olej, kwasek, proszek do pieczenia, aromat i wsypywać stopniowo mąkę stale mieszając. Po wymieszaniu odstawić na chwilę do ostygnięcia.

Wymieszać – najpierw w naczyniu, a jak będzie już zwarta kula ciasta, to można urabiać na stolnicy lub w rękach, nie może być grudek (zwykle wystarczy ok. 10 minut).

Masa powinna wyraźnie zgęstnieć, a będzie gotowa kiedy już urwany kawałek NIE BĘDZIE KLEIŁ SIĘ DO PALCÓW. 

Jeśli jest za miękka – dodać trochę mąki, jeśli jest za sucha – dodać trochę wody.

Do barwienia ciastoliny można użyć spożywczych barwników w proszku (np. do jajek). Odrobinę proszku z każdego koloru należy najpierw osobno ROZPUŚCIĆ W BARDZO MAŁEJ ILOŚCI WODY.

UWAGA! Najlepiej rozpuszczać barwnik oraz ugniatać kolorową ciastolinę robiąc to w lateksowych rękawiczkach i trzymać naczynie np. nad zlewozmywakiem, żeby się nie pobrudzić lub nie pochlapać barwnikiem! Po kilkuminutowym, dokładnym ugnieceniu ciastoliny, kolor nie powinien już brudzić dłoni.

Dobrze jest też od razu podzielić ciastolinę na kolorowe kulki i część z nich można nawet przez kilka dni przechowywać w szczelnie zamkniętym pojemniku w lodówce. Życzymy przyjemnej zabawy!

AKSAMITNA MASA
- 2 butelki taniej odżywki (dowolna)
- mąka ziemniaczana ( skrobi ziemniaczanej)ponad 1/2kg . Dodajemy małymi porcjami  mieszamy dokładnie .  Wyrobić w ręce do momentu gdy przestanie się kleić. Jeśli masa jest za sucha, można dodać kilka kropli oliwki. Do barwienia możemy użyć kurkumy.

MASA PLASTELINOWA
Składniki:
- szampon,

- mąka ziemniaczana,
- mąka pszenna ,
- oliwka w żelu
1. wlewamy szampon do miski i  łyżkę oliwki w żelu
2.dosypujemy małymi porcjami skrobię ziemniaczaną – mieszany
3.dodajemy mąkę ziemniaczaną do momentu gdy czujemy, że masa nieznacznie klei się do rąk

7. dosypujemy mąkę pszenną - mieszamy, gdy już jest mniej klejąca wyrabiamy w ręce
( jak ciasto na pierogi)
Odpowiednio wyrobiona masa jest elastyczna, nieznacznie się klei  . W dotyku podobna do plasteliny dobrze wyrobionej( miękkiej)Masa miła w dotyku, ma kolor i zapach szamponu .Nadaje się do  zabaw sensorycznych .

 Wspaniałe doznania dotykowe i zapachowe. Jak i do zabaw plastycznych. Można kroić , wałkować , wycinać foremką, stemplami...Po zabawie można ją ponownie zebrać w kulę , drobinki rozsypane zebrać masą lub suchym papierowym ręcznikiem. Nie farbuje, łatwo się spiera . Wycięte foremką ozdoby  pozostawione w pomieszczeniu, szybko schną ( ok.2 dni), nie pękają.Masę pozostawioną do następnej zabawy przechowywać w szczelnie zamkniętym pojemniku,przed zabawą przez chwilę wyrobić. Uwaga!Gdy masa za mocno przeschnie dodać kilka kropli oliwki. Natomiast gdy jest klejąca podsypać mąką i wyrobić .Produkt nie jadalny!!!

PRZEPIS NA PIANKOLINĘ bardzo łatwy:
 1 kg mąki ziemniaczanej, jedno opakowanie pianki do golenia oraz odrobinę płynu do mycia naczyń najlepiej białego lub bezbarwnego- jeśli chcemy „śnieg”. Dobrze masę wyrabiać w dużym płaskim pojemniku plastikowym lub w misce.

Przytulanki czyli wierszyki na dziecięce masażyki

W trakcie codziennych zabaw rodziców z dziećmi  warto znaleźć miejsce dla zabaw opartych na dotyku, które nazywane są masażykami. Zabawy te powstały z myślą
o dzieciach i rodzicach, aby pogłębiać ich więź uczuciową i fizyczną. Masażyki także uczą  orientacji we własnym ciele, poznawać kierunki (góra-dół, lewo-prawo). Pomagają dziecku skoncentrować się na sobie, swoim ciele, dzięki czemu uspokaja się, odpręża.

Dziecko pragnie bliskości z rodzicem, przytulenia, poszeptania do uszka. I takie są właśnie masażyki.

Poniżej zamieszczamy wybrane przykłady masażyków plik pdf (można wydrukować).

klik: Wierszyki masażyki :)

Proszę pamiętać, że w masażykach nie jest zbyt ważne stukanie w plecy dziecka idealnie jak w instrukcji, rodzice mogą wprowadzać dowolne modyfikacje. Ważne jest aby robić to delikatnie i aby obu stronom sprawiało to radość.

Wiosna tuż.. tuż..
Zachęcamy wszystkie dzieci do osłuchania się z piosenką, a chętne do nauki jej  słów:

"Maszeruje wiosna"

klik: https://www.youtube.com/watch?v=LFPthrmErcY

Wiosenne kodowanie-dyktanda graficzne

Dyktanda graficzne to  zadania polegające na wypełnieniu kratkowanej planszy według podanych współrzędnych. Dzieci chętnie kolorują kwadraciki, wiedząc że za chwilę zagadka zostanie rozwiązana i pojawi się ukryty obrazek.                                                                                               Pomagają one rozwijać spostrzegawczość, orientację przestrzenną logiczne myślenie, koncentrację, koordynację wzrokowo-ruchową... wymieniać można by na prawdę długo.

Dyktanda w formie plików pdf do wydrukowania:

ŻABKA

KROKUS

ŻONKIL

Zachęcamy do wykonania z dziećmi EKSPERYMENTU
"D
laczego ręce myjemy mydłem?"

To pytanie z pewnością nurtuje naszych małych przedszkolaków ;)
Wiedzą ze mydełko zabija bakterie ale żeby lepiej im to zobrazować warto przeprowadzić z dzieckiem mały eksperyment. 
Potrzebne będą:
Płaski talerzyk
Woda
Pieprz (który odgrywa tutaj rolę bakterii i zarazków)
Mydło w płynie

Do płaskiego talerzyka nalewamy wody. Wsypujemy pieprz (zmielony). Prosimy aby dziecko suchy paluszek włożyło do talerzyka - pieprz (czyli nasze bakterie) bez problemu się do niego przyklejają. Teraz smarujemy dziecku palec mydełkiem
i ponownie prosimy aby włożyło do talerzyka. Nasze „bakterie” uciekają gdzie pieprz rośnie ;))


Zabawa Figury z patyczków

Do proponowanej zabawy potrzebnych jest  tylko kilka wykałaczek, dowolna masa plastyczna i  już mamy gotowy zestaw do tworzenia ciekawych konstrukcji.
Z podanych przedmiotów można budować najróżniejsze wzory, kształty i formy korzystając z gotowych szablonów lub tworzyć własne kompozycje płaskie lub przestrzenne. Jedynym ograniczeniem jest wyobraźnia małego konstruktora. Zabawa wspiera rozwój:

- myślenia matematycznego oraz uczy kształtów,
- rozwija inteligencję przestrzenną,
- rozwija logiczne myślenie,
- wspiera analizę i syntezę wzrokową,
- rozwija zdolności manualne,
- poprawia precyzję ruchów,
- poprawia koncentrację,
- rozwija kreatywne myślenie.


Od jajeczka do motyla - praca plastyczna

Wiosna tuż, tuż ... a że obecnie w naszych domach makaronu i ryżu jest pod dostatkiem warto wykorzystać go do kreatywnych zabaw z dzieckiem Oto propozycja jednej z nich. Poznajmy jak przebiega proces przeobrażania się motyla od jajeczka poprzez gąsienicę, poczwarkę do dorosłego owada.

Potrzebne będą:

 • papierowy lub plastikowy talerzyk
 • nożyczki
 • klej
 • kolorowy blok
 • różne rodzaje makaronu i ryż 
 • flamaster

Podczas wykonywania pracy można zachęcić dziecko do przeliczania, tworzenia i porównywania zbiorów wg ich liczebności. Warto także wspomnieć o kilku ciekawostkach: 

Czy wiecie, że:
- skrzydła motyla pokryte są maleńkimi łuskami nadającymi im kolor ułożone są w sposób przypominający dachówkę na waszych domach ;)
- aby motyl mógł latać musi wykonać kilkaset uderzeń skrzydłami na minutę 

- większość motyli odżywia się nektarem kwiatowym, przy pomocy długiej ssawki, czyli rurki, którą po jedzeniu zwijają i ukrywają pod spodem głowy
- motyle nie mają uszu, ani nosa; jako narząd węchu, słuchu i równowagi służą im czułki

- motyle rozpoznają się po kolorach swoich skrzydeł
- największy motyl na świecie mieszka w Papui-Nowej Gwinei, jego rozpiętość skrzydeł to aż 28 cm!

Dodatkowo można wykonać z dzieckiem ciekawą pracę techniczną (zdjęcia do druku
w załącznikach)  obrazującą proces przemiany. UWAGA! Trzeba bardzo dokładnie zginąć kartę w zaznaczonych miejscach i przed zabawą poczekać aż klej dobrze wyschnie ;)
Na zdjęciach instrukcja wykonania pracy plastycznej obrazującej proces przeobrażania się motyla:


 

 

Szanowni Rodzice,
w związku z ogłoszoną przez MEN decyzją Prezesa Rady Ministrów, informujemy że od poniedziałku 16 marca do 25 marca 2020r. placówka będzie zamknięta, podobnie jak placówki w całym kraju.

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

Podstawowe zasady higieny

Koronawirus - co musisz wiedzieć?

klik: https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie

Copyright 2014  Przedszkole nr 1 Goczałkowice-Zdrój