^Powrót na górę
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ZAPROSZENIE NA DNI ADAPTACYJNE

Serdecznie zapraszamy nowo przyjęte dzieci na dni adaptacyjne, które organizujemy w dniach 29,30 i 31 sierpnia 2018r. w godz. 10:00 - 11:30.

Podczas dni adaptacyjnych organizujemy zajęcia i zabawy integracyjne, umożliwiamy poznanie pomieszczeń przedszkolnych, wzajemne poznanie się dzieci
i nauczycielek oraz przekazujemy najważniejsze informacje związane z dalszym procesem adaptacji i organizacją pracy przedszkola.

Prosimy rodziców o zebranie ze sobą kapci dla dzieci.

Jednocześnie informujemy, że podczas pobytu dziecka w przedszkolu w ramach dni adaptacyjnych obecność rodzica bądź opiekuna jest obowiązkowa.

Zapraszamy!!!

Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 1 w Goczałkowicach- Zdroju informuje, że Przedszkole dysponuje wolnymi miejscami na rok szkolny 2018/2019 dla dzieci z roczników:

 

  • 2013 – 5 miejsc
  • 2012 – 1 miejsce

 Szczegółowych informacji można uzyskać w kancelarii Przedszkola lub pod numerem telefonu; 32 2107267

                                                             Ewa Chojkowska – dyrektor Przedszkola

SZLACHETNA PACZKA 2017

Lubię ludzi

 Po raz trzeci przystąpiliśmy do Ogólnopolskiej Akcji Dobroczynnej Szlachetna Paczka.
W tej zaszczytnej akcji wzięli udział nasi Rodzice, Sponsor oraz nauczyciele i pracownicy Przedszkola.

Z wielkim podziwem i radością obserwowaliśmy jak każdego dnia przybywało darowanych rzeczy, ich ilość przerosła nasze oczekiwania.
Również dla naszych milusińskich były to miłe dni.

Pakując prezenty do ozdobionych przez samych siebie pudeł, dzieci czuły się bardzo potrzebne i wyróżnione, że mogą okazać dobroć i pomoc drugiemu człowiekowi.

 Fotorelacja z działań naszych Przedszkolaków --- link do galerii

„ Miarą wartości człowieka jest życzliwość i dobroć,

która w połączeniu z innymi cnotami

pozwala pomagać drugiemu człowiekowi” 

                                                                                /Św. Jan Paweł II/

 

Tymi  słowami pragniemy gorąco podziękować

Wam Drodzy Rodzice, Tobie Drogi Sponsorze

za ogromne zaangażowanie, hojność i okazane serce.

 

Z wyrazami  szacunku

Ewa Chojkowska

W bieżącym roku szkolnym w gr. II KRASNALE realizowana
jest INNOWACJA PEDAGOGICZNA pt.„Słyszę, widzę i  czuję… – na tropie zmysłów”

Autorkami innowacji są wychowawczynie grupy: Ewelina Rolska, Monika Gerlich-Adamaszek, Anna Urdzoń

Celem głównym innowacji jest: wspomaganie rozwoju dzieci  poprzez  polisensoryczne poznawanie
i doświadczanie świata. Polisensoryczne pobudzanie zmysłów jest najlepszym sposobem przekazywania cennych informacji o tym, co nas otacza, a najlepszymi pomocami dydaktycznymi są te zaczerpnięte z natury. Działania, które zostają przez nas podjęte mają za zadanie w jak największym stopniu rozwijać zdolności dziecka oraz poszerzyć jego wiedzę na temat otaczającego nas świata.
Dla realizacji celu głównego niezbędna jest współpraca między nauczycielami, rodzicami a także specjalistami, jak np. surdopedagog, tyflpedagog  czy  logopeda. Realizacja celów wiąże się z poprawą funkcjonowania, jakością pracy i organizacji pracy przedszkola.
Główną ideą innowacji jest stworzenie takich warunków
w trakcie zajęć, które rozwijać będą aktywność własną dzieci, pozwalać im będą na doświadczanie świata poprzez zmysły. Poczucie radości, bezpieczeństwa, a co za tym idzie wzajemnego zaufania  i komunikacji poprzez dostarczanie dzieciom określonej ilości i jakości bodźców sensorycznych pobudza ich zmysły do działania. W trakcie zajęć dzieci pozyskują wiedzę doświadczając je wszystkimi zmysłami. Jednym z założeń naszej innowacji jest również współpraca
z Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjnym dla Dzieci i Młodzieży Zameczek w Rudołtowicach.
I
nnowacja obejmuje dzieci 4,5,6,7 – letnie z grupy II Krasnale. Materiał jest realizowany przez autorki innowacji poprzez zajęcia prowadzone systematycznie
w
roku szkolnym 2017/2018, w miesiącach: wrześniu, październiku, listopadzie, grudniu, styczniu i lutym.
Zajęcia odbywają się kilka razy w miesiącu dotycząc jednego z realizowanych kolejno zmysłów w godzinach porannych i pokrywają się z treściami wychowawczo- edukacyjnymi. Głównie skupiamy się wokół doświadczania poprzez zmysły, zgodnie z obszarami tematycznymi wyznaczonymi przez aktualną podstawę programową oraz Roczny Plan Pracy przedszkola. W godzinach popołudniowych dzieci również mogą pracować i działać w specjalnie przygotowanych kącikach wielozmysłowego poznawania świata, gdzie znajdą mnóstwo ciekawych propozycji do twórczej i kreatywnej zabawy.

 

INNOWACJA   PEDAGOGICZNA  Z  JĘZYKA  ANGIELSKIEGO

W roku szkolnym 2017/2018 w grupie ”KOTKI" - starszaki I realizowana będzie innowacja pedagogiczna "Sing & play & learn".
Głównym celem niniejszej innowacji jest rozwijanie umiejętności i kompetencji językowych jak również komunikacyjnych poprzez stworzenie dogodnych do tego celu warunków. Motywowanie, zachęcanie, stwarzanie sytuacji sprzyjających odkrywaniu świata, wykorzystywanie naturalnych predyspozycji dziecka to główne założenia innowacji.

Poznawanie języka angielskiego będzie odbywało się poprzez radosną zabawę a przede wszystkim  śpiew połączony z ruchem. Interpretowanie ruchem ciała, gestem i mimiką treści śpiewanych piosenek zapewnia szybsze i trwalsze opanowanie materiału a przy tym jest niezwykle ciekawym doświadczeniem języka. Ponad to, piosenki można wykorzystywać, ćwiczyć, powtarzać w różnych sytuacjach np. na spacerze, w oczekiwaniu na jakieś wydarzenie, gdy dzieci się niecierpliwią, jako przerywnik zajęć właściwych czy nawet w łazience podczas zabiegów higienicznych.

Innowacja pedagogiczna realizowana będzie w godzinach pracy nauczyciela prowadzącego innowację poprzez stwarzanie sytuacji edukacyjnych przez tegoż nauczyciela, podczas swobodnej działalności dziecka z uwzględnieniem jego zainteresowań i predyspozycji, a także w czasie zajęć z języka angielskiego przewidzianych w podstawie programowej tj. 2 x 30 minut tygodniowo.
Założenia
innowacji pedagogicznej są zgodne z założeniami podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

/Maria Jaworska - Nowok/

PROGRAM   WŁASNY  "WYBIERAM  SPORT"

W  roku szkolnym 2017/2018 w grupie ”KOTKI" - starszaki I realizowany będzie program własny wychowania przedszkolnego "Wybieram sport".

Nazwa programu - „Wybieram sport”  ma dwojakie znaczenie: pierwsze to wybieram sport jako formę spędzania wolnego czasu, aktywność ruchową, drugie to wybieram sport jako dyscyplinę sportową czyli tę formę aktywności, która najbardziej mi odpowiada, w której czuję się najlepiej, która daje mi najwięcej satysfakcji.

„Wybieram sport” to program, który nie tylko przewiduje dodatkowe zajęcia ruchowe w przedszkolu, ale również zapoznanie dzieci z różnymi dyscyplinami sportowymi. Dziecko będzie miało możliwość poznać rodzaje dyscyplin sportowych, zobaczyć jak zawodowi sportowcy uprawiają daną dyscyplinę, omawiane również będą treści związane z zachowaniem bezpieczeństwa w czasie uprawiania sportu, a także co oznacza kulturalne kibicowanie oraz zasady fair play w sporcie i w życiu. Program przewiduje zapoznanie dzieci z sylwetkami wybitnych polskich sportowców w dyscyplinach indywidualnych oraz drużynowych. Dzieci będą miały okazję kibicować polskim sportowcom w prezentowanych fragmentach meczów lub zawodów indywidualnych co ma niezwykłą wartość podnoszącą świadomość patriotyczną oraz poczucie dumy ze swojego kraju i narodu. Po zapoznaniu się z ogólnymi (uproszczonymi) zasadami obowiązującymi w danej dyscyplinie sportowej, dziecko będzie miało możliwość samodzielnie spróbować swoich sił. Zajęcia ruchowe będą zawierały rozgrzewkę w formie zabawy a następnie część właściwą opierającą się na zabawach ściśle związanych z omawianą dyscypliną sportową. Zajęcia będą przeprowadzane w sali przedszkolnej, w ogrodzie przedszkolnym, w parku, na basenie, na hali sportowej oraz na boisku trawiastym LKS w Goczałkowicach – Zdroju.

/Maria Jaworska - Nowok/

 !!!   KOMUNIKAT INSPEKTORA SANITARNEGO   !!!

ulotka informacyjna - pdf

List Ministra Edukacji Narodowej do Rodziców - kliknij w link (dokument PDF)

 

 

TO JUŻ 40 LAT... - JUBILEUSZ NASZEGO PRZEDSZKOLA

"Wszystkiego, co naprawdę powinienem wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu
- o tym jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat.."

/Robert Fulghum/

W styczniu tego roku nasze Przedszkole obchodziło 40-lecie swojego istnienia.

Kart z kalendarza ubyło niemało
I lat 40 szybko przeleciało.

Lecz jest coś w życiu,
Coś co się nie zmienia -
to najpiękniejsze przedszkolne wspomnienia.

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmiku ze wspomnieniami o naszym przedszkolu oraz o tym co się w nim na co dzień dzieje:


OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE DLA DZIECKA 6-LETNIEGO – ZMIANY OD NOWEGO ROKU

      W związku z nowelizacją ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, od 1 stycznia 2017 roku zniesiona zostanie możliwość pobierania przez organ prowadzący opłat za pobyt dziecka w wieku 6 lat w publicznej placówce wychowania przedszkolnego. Ma to związek z tym, że już od przyszłego roku sześcioletni uczniowie uczęszczający do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego objęci zostaną subwencją oświatową.

Czytaj również: Sześciolatek w przedszkolu objęty subwencją oświatową – ustawa podpisana przez Prezydenta RP.

Ministerstwo Edukacji Narodowej wyjaśnia również, że dotychczasowe przepisy obowiązują do 31 grudnia bieżącego roku. Zgodnie z art. 5 ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, przepisy ustaw zmienianych w art. 1-3 (a zatem i ustawy o systemie oświaty, zmienianej w art. 2, w tym w części dotyczącej pobierania opłat przez gminę za korzystanie z wychowania przedszkolnego) stosuje się po raz pierwszy do uchwał budżetowych na rok 2017.

Gminy do 31 grudnia 2016 roku mogą, jak dotychczas, pobierać od rodziców opłaty za pobyt ich dziecka w przedszkolu w godzinach wykraczających poza ustalony w gminie czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki. Z kolei po 1 stycznia 2017 r. (po rozpoczęciu nowego roku budżetowego) rady gminy powinny dokonać zmian w uchwale w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w prowadzonych przez siebie publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego, w zakresie dotyczącym całkowitego zniesienia opłat za korzystanie przez dziecko 6-letnie z wychowania przedszkolnego. W praktyce, od 1 stycznia 2017 r. rodzice dzieci realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego (oraz starszych) w publicznych przedszkolach (oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej lub innych formach wychowania przedszkolnego), muszą ponosić jedynie opłaty za korzystanie przez dziecko z wyżywienia.

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Szanowni Rodzice zamieszczamy poniżej link do strony Ministerstwa Edukacji Narodowej zawierającego informacje na temat zmian w edukacji z punktu widzenia rodzica, ucznia, nauczyciela i organu prowadzącego szkołę:

http://www.reformaedukacji.men.gov.pl/

Copyright 2014  Przedszkole nr 1 Goczałkowice-Zdrój