Ochrona danych osobowych

Home Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Szanowni Państwo,

w związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwane dalej Rozporządzeniem RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani /Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od dnia 25 maja 2018 roku.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Publicznym Przedszkolu nr 1 w Goczałkowicach-Zdroju , ul. Szkolna 15 reprezentowana przez Dyrektor Ewę Chojkowską  .
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania w Publicznego Przedszkola nr 1 w Goczałkowicach-Zdroju, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Publicznym Przedszkolu nr 1 w Goczałkowicach-Zdroju za pomocą adresu iod24h@gmail.com. Szczegółowe informacje będą publikowane na stronie internetowej w Publicznym Przedszkolu nr 1 w Goczałkowicach-Zdroju w zakładce „Ochrona Danych Osobowych”, dostępnej pod adresem: http://www.przedszkole1goczalkowice.pl/
 3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są:

a)        w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych osobowych;

b)        w celu realizacji umów zawartych przez Administratora danych osobowych z kontrahentami;

c)        w pozostałych przypadkach na podstawie wcześniej udzielonej przez Panią/Pana zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

 1. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a)        organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

b)        inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest w Publiczne Przedszkole nr 1 w Goczałkowicach-Zdroju

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a)        prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b)        prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c)       prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), jeżeli przepis prawa nie ogranicza tego uprawnienia, w szczególności w przypadku gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
 • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
 • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

d)       prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych  w przypadku, gdy:

 • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą,
 • sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
 • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane
 • dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu

ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

e)       prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

 • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę,
 • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

f)        prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

 • zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
 1. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie jej danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, i zgodnie z obowiązującym prawem.
 2. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w  Publicznym Przedszkolu nr 1 w Goczałkowicach-Zdroju Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 3. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczę, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 5. Dotyczące Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Komunikat
Wykaz przepisów RODO, których stosowanie zostało ograniczone

Przepis RODO

Zakres ograniczenia

Art. 5

Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 188a ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, art. 91e Karty Nauczyciela, art. 95b ustawy o systemie oświaty, nie stosuje się art. 5 ust. 2 RODO – w zakresie obowiązku wykazywania przestrzegania przepisów art. 5 ust. 1 RODO.

Art. 12

Obowiązki z art. 12 realizowane są bezpłatnie raz na sześć miesięcy. W pozostałych przypadkach administrator danych ma prawo pobrać opłatę w wysokości odpowiadającej kosztom sporządzenia odpowiedzi lub kopii danych (art. 188a ustawy Prawo oświatowe, art. 91e Karty Nauczyciela, art. 95b ustawy o systemie oświaty).

Art. 15

Art. 13

Do przetwarzania danych osobowych nie stosuje się danych z ustawy Prawo oświatowe, Karta Nauczyciela, ustawy o systemie oświaty.

Art. 14

Art. 17

Do przetwarzania danych osobowych nie stosuje się danych z ustawy Prawo oświatowe, Karta Nauczyciela, ustawy o systemie oświaty.

Art. 18

Art. 19

Art. 34

Przepisu art. 34 RODO nie stosuje się, jeśli administrator w terminie 72 godzin od stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych wyda komunikat o naruszeniu na swojej stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej lub na swojej stronie internetowej.