Regulamin

Home Regulamin

Regulamin Rady Rodziców
Publicznego Przedszkola nr 1 w Goczałkowicach – Zdroju

Na podstawie art. 53 ust. 4 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.)

  1. 1.      Cele i zadania Rady Rodziców

1. Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców dzieci uczęszczających do  przedszkola oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności przedszkola, a także wnioskowanie w tym zakresie do innych organów przedszkola,

  1. Szczególnym celem Rady jest działanie na rzecz utrzymania opiekuńczej funkcji przedszkola,
  2. Zadaniami Rady są w szczególności:

– pobudzenie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji   celów i zadań przedszkola,

– gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności przedszkola, a także ustalenie optymalnych zasad użytkowania tych funduszy,

– zapewnienie rodzicom, we współdziałaniu z innymi organami przedszkola, rzeczywistego wpływu na działalność przedszkola, zwłaszcza zaś na:

a)       znajomość zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolu,

b)       uzyskanie w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka i jego postaw lub trudności,

c)       uzyskania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swego dziecka,

d)       wyrażanie i przekazywanie opinii na temat przedszkola,

e)       wybranie formy oferty ubezpieczeniowej dla dzieci,

f)        określenie struktur organizacyjnych ogółu rodziców oraz Rady Rodziców.

  1. 2.      Organizacja działań Rady Rodziców
  1. Zebranie rodziców w poszczególnej grupie wybiera spośród siebie Radę Rodziców składającą się z 3 osób, oraz 1 osobę do komisji rewizyjnej jako organu kontrolnego funduszy  Rady Rodziców;
  2. Wszyscy członkowie grupowych Rad Rodziców tworzą Radę Rodziców Przedszkola,
  3. Plenarne zebranie Rady Rodziców Przedszkola wybiera spośród siebie: prezydium Rady Rodziców jako wewnętrzny organ kierujący pracami Rady Rodziców,
  1. 3.      Tryb podejmowania uchwał przez Radę Rodziców i jej organów wewnętrznych
  1. Uchwały podejmowane się zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy regulaminowego składu,
  2. Uchwały są protokołowane w protokolarzu Rady Rodziców przedszkola; za protokolarz Rady Rodziców i jego prawidłowe prowadzenie odpowiada sekretarz prezydium

4. Kompetencje Rady Rodziców

1. Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów przedszkola, organu prowadzącego przedszkola, organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach przedszkola.

1. Do kompetencji Rady Rodziców należą:
1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:
a) programu wychowawczego przedszkola
b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych dzieci, potrzeb środowiska
c) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania
d) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola
e) opiniowanie programów wychowania przedszkolnego
f) opiniowanie zmian w zestawie programów wychowania przedszkolnego
g) opiniowanie podjęcia w placówce działalności przez stowarzyszenie lub inną organizację
h) opiniowanie pracy nauczyciela ubiegającego się o kolejne stopnie awansu zawodowego.

5. Zasady  gromadzenia funduszu i sposób ich wydatkowania

1. W celu wspierania działalności statutowej przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.
2. Na każdą przyjętą wpłatę wydaje się pokwitowanie z kwitariusza „dowód wpłaty”.
3.  Kwitariusze prowadzi się przebitkowo lub dopuszczalny jest wydruk z komputera opatrzony napisami „oryginał” lub „kopia”.
4. Odbitka pozostawiona w aktach posiada ten sam numer kolejny, co pokwitowanie wydane wpłacającemu.
5. Wpłaty od Rodziców przyjmowane są przez Skarbnika
6. Pieniądze na rzecz Rady Rodziców mogą być przekazywane w formie gotówki (za potwierdzeniem wpłaty) lub też poprzez konto bankowe na rachunek Rady Rodziców.
7. Fundusze Rady Rodziców oraz obrót gotówki są księgowane.
8. Wydatki dokumentowane są oryginalnymi dowodami księgowymi, w szczególności rachunkami i fakturami.

6. Przeznaczenie zgromadzonych funduszy
1. Fundusze Rady Rodziców mogą być przeznaczone na zakup zabawek, pomocy dydaktycznych, wyposażenia przedszkola, teatrzyki oraz inne płatne zajęcia prowadzone dla dzieci na terenie przedszkola. Fundusze można również przeznaczać na wycieczki, imprezy okolicznościowe, upominki dla dzieci.
2. Skarbnik Rady Rodziców składa ustne sprawozdanie finansowe dotyczące przychodów i wydatków raz w roku na ostatnim zebraniu Rady Rodziców przed członkami Rady Rodziców.
3. Kontrolę nad środkami finansowymi pełni Skarbnik wybrany spośród członków Rady Rodziców.

7. Komisja Rewizyjna
1. Wybrana na pierwszym posiedzeniu Rady Rodziców Komisja Rewizyjna raz w roku przeprowadza kontrolę wydatków.
2. Komisja rewizyjna sprawdza, czy zakupy są dokonywane zgodnie z uchwalonym regulaminem Rady Rodziców.
3. Wyniki kontroli Komisja Rewizyjna przedstawia w protokole.

Postanowienia końcowe:

1. Rada Rodziców posługuje się pieczątką.
2. W skład Rady Rodziców nowej kadencji mogą wchodzić osoby będące członkami Rady Rodziców w roku poprzednim i mogą zostać wybrane na Przewodniczącego i Skarbnika.
3. Decyzja o rozwiązaniu Rady Rodziców w trakcie roku szkolnego może być podjęta tylko za zgodą 75% członków Rady Rodziców.
4. Decyzja dotycząca ewentualnych zmian w Regulaminie Rady Rodziców może być podjęta większością głosów członków obecnych na zebraniu Rady.
5. Zebrania Rady Rodziców zwołuje i prowadzi Przewodniczący Rady Rodziców z wyjątkiem pierwszego posiedzenia, które zwołuje dyrektor przedszkola
6. Zebrania Rady Rodziców są protokołowane i stanowią dokumentację placówki.

Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały przez Radę Rodziców wybraną na dany rok szkolny.